terug
(IDSN, 14-11-2018)

VN-vrouwencommissie doet aanbevelingen aan Nepal om discriminatie van Dalit-vrouwen aan te pakkenHet Committee on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW) [“Commissie voor de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen”] is met haar slotbeschouwing gekomen, na de periodic review [“landenexamen”] van Nepal. De commissie heeft kennisgenomen van een aantal zorgpunten m.b.t. Dalit-vrouwen en heeft relevante aanbevelingen gedaan.

Hieronder volgt een samenvatting van de aanbevelingen. Meer informatie over de deelname van IDSN aan de evaluatie kunt u lezen in een artikel van IDSN van 5 november 2018.

Gelijkwaardige deelname aan het politieke en maatschappelijke leven
Wat betreft gelijkwaardige deelname aan het politieke en publieke leven, betreurde de Commissie het dat er nog steeds onvoldoende rekening gehouden wordt met de kiesdeler en met grondwettelijke bepalingen waar het gaat om evenredige inclusie van Dalit-vrouwen. De Commissie merkte met name op dat Dalit-vrouwen oververtegenwoordigd zijn in lagere functies, zoals vice-voorzitter op landelijk niveau, of plaatsvervangend burgemeester of vice-president op lokaal niveau. Verder dat de Dalit-vrouwen die op lokaal niveau zijn gekozen niet worden geraadpleegd in besluitvormingsprocessen en dat er onvoldoende wordt gedaan aan hun mogelijkheid hun mandaat in te vullen. De Commissie heeft Nepal aanbevolen om overheidsambtenaren en de samenleving als geheel bewust te maken van het belang van volledige deelname van (Dalit-)vrouwen aan besluitvormingsprocessen.

Implementatie van de wet tegen kastendiscriminatie en onaanraakbaarheid
De Commissie heeft Nepal aanbevolen ervoor te zorgen dat de implementatie van de Caste-based Discrimination and Untouchability Act [“wet tegen kastendiscriminatie en onaanraakbaarheid”] uit 2011 wordt uitgevoerd, daarmee de aanbeveling van de tweede cyclus van de tweede Universal Periodic Review benadrukkend. In dit verband werd ook aanbevolen dat Nepal voor vrouwen die geconfronteerd worden met intersectionele en meervoudige vormen van discriminatie, waaronder Dalit-vrouwen, de toegang verbetert tot gezondheidsdiensten, onderwijs, veilig water- en sanitaire voorzieningen, voedsel, vruchtbare grond, natuurlijke hulpbronnen, huisvesting, kredieten en mogelijkheden om inkomsten te genereren, onder meer via het Presidential Women Upliftment-programma, in overeenstemming met de grondwettelijke bepalingen over "speciale kansen". De Commissie doet ook de aanbeveling ‘positieve actie’-programma's aan te nemen, met duidelijke tijdschema's, om die toegang van vrouwen die intersectionele en meervoudige vormen van discriminatie ondervinden te verbeteren.
Ook werd Nepal aangeraden om Dalit-vrouwen gerichte financiële steun en rechtsbijstand te verlenen, om de toegang tot de rechter voor de schendingen die deze vrouwen ondergaan, te waarborgen, volgens Algemene Aanbeveling nr. 33 (2015).
Hoewel de CEDAW-Commissie de criminalisering van een aantal schadelijke praktijken heeft toegejuicht, uitte zij haar bezorgdheid over het feit dat deze praktijken, zoals discriminatie van Dalit-vrouwen, in Nepal hardnekkig blijven voortbestaan.

Recht op gelijkwaardig onderwijs
Wat betreft het recht op gelijkwaardig onderwijs constateerde de CEDAW-Commissie minder schoolinschrijvingen en een hogere schooluitval onder meisjes uit arme en afgelegen gebieden en onder meisjes van "lagere kasten" en andere gemarginaliseerde groepen. In dit verband heeft de Commissie Nepal aanbevolen om punt 4.5 van de Doelstellingen inzake Duurzame Ontwikkeling ten uitvoer te leggen, alsmede Algemene Aanbeveling nr. 36 (recht van meisjes en vrouwen op onderwijs) om gelijkheid en integratie in het onderwijs te bevorderen, door uitbreiding van de ondersteunende systemen, beurzen en stimulansen voor meisjes uit "lagere kasten".

Mensenhandel en uitbuiting
Wat mensenhandel en uitbuiting betreft heeft de Commissie Nepal aanbevolen rekening te houden met punt 5.2 van de Doelstellingen inzake Duurzame Ontwikkeling, teneinde mensenhandel en andere vormen van seksuele uitbuiting uit te bannen. Het heeft Nepal ook aanbevolen om het verbod voor vrouwen, waaronder Dalit-vrouwen, op te heffen om werk in het buitenland te zoeken en om mensen bewust te maken van de risico's en de misdadige aard van mensenhandel.

Gegevens uitsplitsen
Nepal moet ook de aanpassing van de Census Act bespoedigen om gegevens te verzamelen die zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, etniciteit, kaste, burgerlijke staat, handicap en beroep, en het verzamelen van dergelijke gegevens verplicht stellen voor alle overheidsbeleid en -programma's.

Gezondheid
Wat het recht op gezondheid betreft, constateerde de Commissie een aanhoudende discriminatie door zorgverleners van Dalit-vrouwen, ondanks het lopende overleg over de Public Health Bill [“wet inzake de volksgezondheid”] om te komen tot gratis niet-discriminerende gezondheidsdiensten en het invoeren van schoollessen over reproductieve gezondheidszorg.

Tenuitvoerlegging van de aanbevelingen
De Nepalese regering is, als staat die partij is bij de CEDAW, verplicht om de aanbevelingen van de CEDAW-Commissie in goed vertrouwen na te komen. Het 7e periodieke rapport volgt in november 2022.


[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: