nr. 32 - juni 2017


Kinder­arbeid­vrije
zone project
in zandsteengebied
succesvol


Bibliotheek voor kinderen in Budhpura

Sinds eind 2014 werkt Manjari – een lokale organisatie voor kinderrechten – aan het realiseren van een kinder­arbeid­vrije zone in zandsteengebied Budhpura, in de deelstaat Rajasthan. Het project heeft tot doel alle kinderen uit het werk te halen – vaak kinderen die kasseien hakken – en naar school te brengen. De Landelijke India Werkgroep ondersteunt dit project in samenwerking met de coalitie Stop Kinderarbeid, het Belgische natuursteenbedrijf Beltrami en het Engelse bedrijf London Stone. De onafhankelijke evaluatie concludeert dat Manjari bijna 600 kinderen uit het werk heeft gehaald en voorkwam dat 361 kinderen zijn gaan werken. Beter onderwijs, deur-tot-deur-campagnes en steun aan families om het gezinsinkomen aan te vullen hebben daartoe geleid. Het project heeft veel positieve bijeffecten, waaronder het terugdringen van kinderhuwelijken en groter bewustzijn van de inwoners in Budhpura van hun rechten. Het volledige evaluatierapport staat op de LIW-website.

Internationaal MVO-convenant voor de natuursteensector in de steigers

Samen met brancheorganisaties, de rijksoverheid en vakbond FNV zitten de Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid aan de onderhandelingstafel om te komen tot een Internationaal MVO Convenant voor de Nederlandse natuursteensector. LIW-onderzoek in India toont aan dat er veel kinderarbeid, dwangarbeid, lage lonen en ongezond werk in deze sector is. Het convenant moet er voor zorgen dat natuursteenbedrijven schendingen van onder meer arbeidsrechten in kaart brengen én aanpakken. De SER begeleidt de onderhandelingen.
Zo’n 800 bedrijven in Nederland verwerken en/of importeren natuursteen voor o.a. aanrechtbladen, grafstenen, monumenten, tegels, gevels, bestrating en stoepranden. Natuursteen daarvoor komt uit India, China en andere landen. Overheden in Nederland, waaronder gemeenten, zijn een belangrijke inkoper van natuursteen. In het convenant moeten daarom concrete afspraken

Steeds meer gebieden door Stop Kinderarbeid vrij van kinderarbeid

In mei 2014 startte Stop Kinderarbeid het programma Out of Work and into School, waarin de LIW een zeer actieve partner is. We werken aan het uitbreiden en versterken van kinder­arbeid­vrije zones, vaak met actieve betrokkenheid van bedrijven, om kinderen uit het werk en naar school te krijgen in gebieden waar onder meer kleding, natuursteen (beide India) en koffie (Oeganda) worden geproduceerd. Van mei 2014 tot mei 2016 zijn er in 76 gebieden wereldwijd kinder­arbeid­vrije zones opgezet. Bijna 10.000 kinderen zijn gestopt met werk en gaan nu naar school of worden tegen schooluitval beschermd. In december 2016 werd in T-Shirt Town Tirupur, waar veel van onze T-shirts vandaan komen, gevierd dat twee wijken nu kinder­arbeid­vrij zijn. Dit is het begin van meer activiteiten om kinderen in Tirupur naar school te krijgen.
In augustus organiseerde Stop Kinderarbeid in New Delhi de nationale conferentie Stepping Stones for Creating Child Labour Free Zones. Het doel van deze conferentie was het delen van succesvolle ervaringen en het onderzoeken van nieuwe samenwerkingsverbanden. Met 135 deelnemers uit 16 verschillende deelstaten was de dag een groot succes, met mensenrechtenactivisten en vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, internationale organisaties, NGO’s en media. In diverse deelstaten zijn nu activiteiten gepland om het aantal kinder­arbeid­vrije zones te vergroten.

Een jaar Convenant Duurzame Kleding en Textiel

In juli 2016 hebben de LIW en Stop Kinderarbeid het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, samen met de kledingbrancheorganisaties, FNV, CNV, de rijksoverheid, andere NGO’s én 60 bedrijven, ondertekend. In de pers kwam veel kritiek op het convenant. Weliswaar met weinig argumenten, maar het wantrouwen of de kledingindustrie nu echt structureel misstanden gaat aanpakken is nog volop aanwezig.
Toch heeft de LIW bewust gekozen om wél mee te doen met het convenant. Wij zitten ook in de stuurgroep. Er zijn stevige afspraken gemaakt over de verplichting van deelnemende bedrijven om de risico’s in hun hele keten in kaart te brengen en de misstanden aan te pakken. De plannen worden gecontroleerd door het Convenant-secretariaat en er is een onafhankelijke geschillen- en klachtencommissie die bindende uitspraken doet. Op 4 juli a.s. worden alle productielocaties van bedrijven gepubliceerd en na de zomer de verbeterplannen: niet per bedrijf maar gezamenlijk. In het derde jaar van het convenant rapporteren bedrijven individueel wat ze bereikt hebben. De LIW is zelf bij de uitvoering van het convenant betrokken. Het belangrijkste doel is om samen met onze Indiase partners te zorgen dat de maatregelen van bedrijven ook echt leiden tot verbeteringen voor de arbeiders.

Moderne slavernij in spinnerijen in Zuid-India – lokale organisaties pakken problemen aan

Nieuw LIW-onderzoek gepubliceerd in het rapport Fabric of Slavery toont aan dat in 90% van de Zuid-Indiase spinnerijen moderne slavernij voorkomt. Het ‘Sumangali systeem’, waartegen de LIW al jarenlang campagne voert, neemt af. Tienermeisjes wordt geld beloofd voor hun bruidsschat, waarvoor een deel van hun loon wordt ingehouden om ze aan de fabriek te binden. Maar meisjes worden ook via andere valse voorwendsels in fabriekshostels opgesloten en gedwongen lange dagen ongezond werk te doen tegen zeer lage lonen. Seksuele intimidatie komt op grote schaal voor en de meisjes kunnen niemand om hulp vragen.
Sinds twee jaar werkt de LIW met twee Indiase organisaties aan oplossingen. In 35 kledingfabrieken en 7 spinnerijen zijn nu klachtencommissies opgezet waar ar­beid­sters terecht kunnen als ze (seksueel) geïntimideerd worden of klachten hebben over hun loon, hun spaargeld of andere zaken. De commissies bestaan uit gekozen werknemers die getraind zijn voor deze taak plus een expert van buiten. Zij praten over de klacht met de leidinggevende en slagen er meestal in een oplossing te vinden. De LIW gaat zich het komende jaar inspannen om deze aanpak uit te breiden en daar meer kledingbedrijven bij te betrekken. Zowel in het Nederlandse als het Europese Parlement werden vragen over Fabric of Slavery gesteld. Het rapport kreeg veel aandacht in de internationale pers.

Minister Ploumen ontvangt 10.000 handtekeningen voor leefbaar loon

In februari 2017 boden de Schone Kleren Campagne (SKC) en de LIW Minister Ploumen een petitie aan, waarin ruim 10.000 Nederlanders de minister oproepen zich in te zetten voor een leefbaar loon voor kledingarbeiders, waaronder 80% vrouwen. Minister Ploumen liet weten dat een leefbaar loon onderdeel moeten zijn van het inkoopproces van bedrijven: “De prijsberekening van een kledingstuk zou anders moeten. Dat kán, door ook te kijken naar leefbaar loon in de regio, hoeveel uur iemand aan een kledingstuk werkt, welke stoffen worden gebruikt en welke investeringen nodig zijn voor veilige en schone productie.”
De petitie volgde op het rapport Uitgekleed–Aangekleed van SKC en LIW over Nederlandse bedrijven die kleding in India laten maken onder hoge werkdruk en voor lage lonen. Uit gesprekken met kledingarbeiders blijkt dat niemand een leefbaar loon ontvangt en een derde van de arbeiders zelfs minder dan het wettelijk minimumloon. Over het rapport werden Kamervragen gesteld. Dit leidde er toe dat SKC en LIW in mei 2017 met een aantal betrokken bedrijven en medewerkers van Minister Ploumen spraken over het toewerken naar leefbaar loon, waaraan ook in het kledingconvenant wordt gewerkt.


Roelof van Laar (PvdA)

Stop Kinderarbeid draagt bij aan Wet Zorgplicht Kinderarbeid

In februari 2017 werd in de Tweede Kamer de Wet Zorgplicht Kinderarbeid van initiatiefnemer Van Laar (PvdA) aangenomen. CDA, VVD en PVV stemden tegen. De wet verplicht bedrijven te onderzoeken of in hun productieketen kinderarbeid voorkomt. Als dat zo is moeten zij een plan maken om kinderarbeid te bestrijden én een openbare verklaring opstellen over hun onderzoek en hun verbeterplan. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, gaat de wet per 1 januari 2020 in.
Iedereen kan bij een bedrijf een klacht indienen met concrete informatie dat een bedrijf is betrokken bij kinderarbeid. Als het bedrijf niet binnen zes maanden actie onderneemt kan de klager naar de (nog aan te stellen) toezichthouder stappen. Die kan het bedrijf verplichten om maatregelen te nemen. Anders volgt een boete. Een bedrijf dat binnen 5 jaar weer wordt betrapt wordt gestraft met een gevangenisstraf van maximaal zes maanden.
De coalitie Stop Kinderarbeid, waarbinnen de LIW de politieke pleitbezorging doet, heeft tijdens de ontwikkeling en behandeling in de Kamer van de wet aanbevelingen gedaan om deze krachtiger te maken. Zo pleitten we onder meer met succes voor een definitie van kinderarbeid die is gebaseerd op de ILO-verdragen tegen kinderarbeid en voor op het openbaar maken van de verklaringen die bedrijven moeten indienen.

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken: India beknot mensenrechtenorganisaties

De LIW stuurt Kamerleden regelmatig berichten over de mensenrechtensituatie in India. Mede op basis daarvan worden vaak kamervragen gesteld. Zo antwoordden Minister Koenders en Minister Ploumen in februari op vragen van Kamerlid Voordewind (ChristenUnie) over het belemmeren van maatschappelijke organisaties in India, waaronder Amnesty International, Greenpeace en de Dalit-NGO Navsarjan. Hun financiële tegoeden zijn al maanden bevroren. Zij mogen geen geld meer uit het buitenland ontvangen, waardoor hun werk onmogelijk wordt. Dat lot treft nu duizenden organisaties die zich inzetten voor mensenrechten.
Voordewind vroeg onder meer: “Bent u bereid om in overleg te gaan en druk te zetten op de Indiase overheid om deze maatregelen terug te draaien, in het bijzonder de zeer restrictieve Foreign Regulation and Contribution Act?” De ministers antwoordden: “De Nederlandse overheid deelt de zorgen .... over de wet gericht op buitenlandse giften.... Nederland heeft zich op verschillende niveaus in bilaterale contacten en in multilateraal verband ingespannen om aandacht te vragen voor deze situatie en zal dit onverminderd blijven doen.” Wij blijven als LIW volgen wat er in India gebeurt en hoe Nederland zich inzet voor mensenrechten in India.

Nieuwe brochure over de strijd tegen seksueel geweld op het werk wereldwijd

Wat moeten vrouwen in de kledingfabrieken doorstaan aan seksueel en ander geweld tijdens hun werk? De omvang en ernst van het probleem werd pijnlijk duidelijk in een recent onderzoek naar kledingfabrieken in de Indiase stad Bangalore. Het rapport laat zien dat 1 op de 7 vrouwelijke werknemers in kledingfabrieken in Bangalore tot seksuele handelingen wordt gedwongen en dat 1 op de 14 fysiek geweld op de werkplaats ondervindt.
Mondiaal FNV en de LIW publiceerden onlangs de brochure Geen Ongewenste Intimiteiten - De strijd tegen seksueel geweld op het werk wereldwijd, ook in het Engels. De brochure is een vervolg op de bijeenkomst die FNV en LIW in 2016 organiseerden met vrouwen uit India en andere landen. De brochure bevat interviews met vrouwen, brengt het probleem breder in beeld en besteedt veel aandacht aan diverse manieren om het probleem aan te pakken. U kunt de brochure op onze website vinden, en daar ook een gedrukt exemplaar bestellen.

Rechten Indiase leerarbeiders geschonden - bedrijven beloven verbetering

Ongeveer 2,5 miljoen werknemers in de Indiase leerindustrie maken de schoenen, leren kleding, tassen, riemen en andere leren producten die bij ons te koop zijn. Hun werk vindt vaak plaats onder mensonwaardige omstandigheden, waarbij hun gezondheid wordt geschaad. Onbeschermd gebruik van giftige chemicaliën in leerlooierijen speelt daarbij een grote rol. Daarnaast zijn lonen onder het minimumloon, kinderarbeid, uitbuiting van thuiswerkers, tegenwerking van vakbonden en de discriminatie van Dalits (‘kastelozen’) in de leerindustrie zijn ‘heel gewoon’. Deze en andere problemen van leerbewerkers worden beschreven in het rapport Do leather workers matter? dat de LIW in maart 2017 publiceerde.
De Indiase leerindustrie is de op een na grootste ter wereld. Bijna 90% van de schoenenexport van India gaat naar de Europese Unie. Een groot aantal bekende merken laat zijn leren producten in India maken, waaronder H&M, C&A, Primark, Armani, ECCO, Esprit, Tommy Hilfiger, Inditex (Zara) en Gabor. Deze en andere bedrijven reageerden op het rapport en erkennen de urgentie om de problemen gezamenlijk aan te pakken. In mei sprak de LIW in Londen met bedrijven over een concrete aanpak van de problemen.

Wordt donateur van de LIW!
Steun ons eenmalig of regelmatig via:
NL68 INGB 0002 483 548 o.v.v. ‘gift’


COLOFON De LIW is een stichting met als doel vanuit Nederland bij te dragen aan een menswaardig bestaan voor de (kans)armen in India. Zij doet dit door voorlichting en campagnes.

Landelijke India Werkgroep (LIW)
Mariaplaats 4e
3511 LH Utrecht
tel: 030 - 232 13 40
e-mail: info@indianet.nl
website: www.indianet.nl
ING-bank: NL68 INGB 0002 483 548


redactie: Gerard Oonk
foto's: Roderick Polak, LIW, Manjari, Alessandro Brasile, Bas de Meijer, Sean Gallagher e.a.
vormgeving gedrukte versie India Actief: Marjan Gerritse
vormgeving webversie India Actief: Hans Maas

terug
HOME LIW
begin document
archief India Actief
India Actief 1 (dec '98)
India Actief 2 (jun '99)
India Actief 3 (dec '99)
India Actief 4 (jun '00)
India Actief 5 (dec '00)
India Actief 6 (jun '01)
India Actief 7 (dec '01)
India Actief 8 (jun '02)
India Actief 9 (dec '02)
India Actief 10 (jun '03)
India Actief 11 (dec '03)
India Actief 12 (jun '04)
India Actief 13 (dec '04)
India Actief 14 (jun '05)
India Actief 15 (dec '05)
India Actief 16 (jun '06)
India Actief 17 (jan '07)
India Actief 18 (feb '08)
India Actief 19 (okt '08)
India Actief 20 (jul '09)
India Actief 21 (dec '09)
India Actief 22 (jun '10)
India Actief 23 (dec '10)
India Actief 24 (sep '11)
India Actief 25 (feb '12)
India Actief 26 (okt '12)
India Actief 27 (apr '13)
India Actief 28 (dec '13)
India Actief 29 (nov '14)
India Actief 30 (sep '15)
India Actief 31 (mrt '16)

Landelijke India Werkgroep - 20 juni 2017